Nginx ile reverse proxy kurarak sitenizin hızına hız katabilir ve sayfalarınızın cachelenmesi daha sürükleyici bir ışık halkası getirebilirsiniz. Nginx, Varnish veya Squid gibi öteki reverse proxy sunuculara tarafından fazla daha basit ve anlaşılması daha kolay bir konfigürasyona sahiptir. Öteki reverse proxylerden daha süratli olup olmadığı soru işareti olsa da bizce kayda değer olan basit ayarlanabilir olmasıdır. Eğer reverse proxynin işleyiş mantığını anlamazsanız Varnish, Squid veya Nginx de tekrar tekrar problem yaşarsınız.
Nginx İle Reverse Proxy Centos ’da Nasıl Kurulur ?

Sıfırdan başlayacak olursak Centos ’da sourcedan compile etmekle uğraşmayıp, aşağıdaki şekilde Nginx ’i 2 saniyede kurabiliriz. Source ’dan compile etmenin avantajı her zaman en son Nginx sürümünü göstermek olsa da bu makalede bu işleme girmiyoruz. Nginx ile reverse proxy hazırlamak için ilk adım:
Nginx Kurulumu

yum install epel-release yum install nginx
1
2

yum install epel-release
yum install nginx


Kurulum işlemi tamamlandıktan daha sonra konfigürasyon dosyalarına el atmamız gerekiyor. Nano ya da vi gibi bir editörle Nginx ’in kendi ayarlarına girelim.
Nginx Config Dosyası

nano /etc/nginx/nginx.conf
1

nano /etc/nginx/nginx.conf


Konfigürasyon dosyasında kayda değer bir fazla parametre olsa da konumuz reverse proxy olduğu için her bir parametreyi açıklama yapmak yerine standart ve basit bir dosya paylaşmayı uygun görüyoruz çünkü esas ayarlarımızı bambaşka bir dosya üzerinde yapmamız gerekiyor.
Nginx default config dosyası

user nginx; worker_processes 8; worker_rlimit_nofile 20480; #error_log /var/log/nginx/error.log; #error_log /var/log/nginx/error.log notice; #error_log /var/log/nginx/error.log info; pid /var/run/nginx.pid; events worker_connections 1024; multi_accept on; use epoll; http include /etc/nginx/mime.types; default_type application/octet-stream; log_format main '$remote_addr - $remote_user $time_local "$request" ' '$status $body_bytes_sent "$http_referer" ' '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"'; #access_log /var/log/nginx/access.log main; access_log off; tcp_nopush on; sendfile on; keepalive_requests 5; keepalive_timeout 60; large_client_header_buffers 4 32k; gzip on; gzip_disable msie6; gzip_static on; gzip_comp_level 4; gzip_proxied any; gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript; open_file_cache max=10000 inactive=5m; open_file_cache_valid 2m; open_file_cache_min_uses 5; open_file_cache_errors off;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

user**************nginx;
worker_processes**8;
worker_rlimit_nofile 20480;
*
#error_log**/var/log/nginx/error.log;
#error_log**/var/log/nginx/error.log**notice;
#error_log**/var/log/nginx/error.log**info;
*
pid********/var/run/nginx.pid;
*
events
****worker_connections**1024;
****multi_accept********on;
****use**************** epoll;

*
http
****include****** /etc/nginx/mime.types;
****default_type**application/octet-stream;
*
****log_format**main**'$remote_addr - $remote_user $time_local "$request" '
**********************'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
**********************'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
*
****#access_log**/var/log/nginx/access.log**main;
****access_log off;
****tcp_nopush**** on;
****sendfile on;
****keepalive_requests 5;
****keepalive_timeout 60;
****large_client_header_buffers 4 32k; gzip on;
gzip_disable msie6;
gzip_static on;
gzip_comp_level 4;
gzip_proxied any;
gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss
text/javascript;
*
****open_file_cache**********max=10000 inactive=5m;
****open_file_cache_valid****2m;
****open_file_cache_min_uses 5;
****open_file_cache_errors** off;
****Yukarıda paylaştığımız dosyada worker_process Nginx ’in benzer anda kaç tane CPU ’yu kullanabileceğini belirtmektedir. Bunu Nginx ’in kurulu olduğu sunucunuza tarafından değiştirmelisiniz. Dipteki komut kaç tane CPU ’nuz olduğunuzu gösterir.
Kaç CPU var?

grep ^processor /proc/cpuinfo | wc -l
1

grep ^processor /proc/cpuinfo | wc -l


Bunun dışındaki diğer tüm ayarlarla oynamak size kalmış. Örneğin error logları açılmak isteyebilir ve GZIP ayarlarını başkalaşmak isteyebilirsiniz. Daha önce dediğimiz gibi esas konumuz bu ayarlar olmadığı için işlem yapacağımız konfigürasyon dosyasını anlatacağız.
Reverse Proxy Ne İşe Yarar ?

Yukarıda Nginx ’i yalnızca Centos ’a kurduk ve bir kaç ayarını değiştirdik. Azıcık sonra nginx ile reverse proxy olabilmek için ayarlarının nasıl yapılacağına geçeceğiz ama öncelikle reverse proxy ’nin ne işe yaradığını anlatmamız daha doğru olacaktır. Eğer mantığı kavramazsanız aklınıza hiç gelmeyecek yüzlerce*problemle karşılaşabilirsiniz.
Reverse proxy ile esas niyet bir sayfanın cachelenmiş halini son kullanıcıya sunmaktır. Bir WordPress sitesi üzerinden misal verecek olursak; bir sitenin sayfaları oluşturulurken veritabanından alınan bilgiler ışığında sayfa render edilir. Bu site örneğin Apache üzerinde çalışıyorsa, her gelen kullanıcı için bir PHP process Apache kadar yaratılır. Sayfalarınızdaki kullanıcı sayısı arttıkça işlemler (processler) fazlalaşır ve kullandığınız sunucu üzerindeki siklet gitgide artar.
Reverse proxy ’nin amacı bir defa yaratılmış bir sayfanın bu işlemlere her yerde ast tutulmadan cacheden gelmesini karşılamak ve böylelik performansı arttırmaktır. Örneğin bu kültürlü olduğunuz makalenin aralıksız değişmesi olası bir şey olmadığından bu sayfayı kesin bir süreliğine cachede tutmak mantıklıdır. Her defasında veritabanına ne oldu diye sorgu atmak ve sonucu render etmekle uğraşan bir process yaratmak böylece de performans açısından doğru değildir. Makale yok de sürekli değişen, yani enerjik bir sayfanın cachelenmesi ise pek uygun değildir.
Bu çerçeveden bakılırsa reverse proxy konfigürasyonu hangi sayfaların ne değin süreliğine cachelenmesi veya hiç cachelenmeden ana sunucudan sayfanın getirilmesi üstüne kurgulanır.
Nginx ile Reverse Proxy Gerçekleştirmek İçin Backend*Ayarları

Bir site Apache sunucunun (Apache yerine emrindeki bu IIS yada NGINX de ast olabilir) 80 portundan kullanıcıya cevap veriyorsa önce bu port öbür bir portla değiştirilir oysa reverse proxy sunucusu 80 ’den kullanıcılara cevap verebilsin. Reverse proxy Apache ’ye atadığınız yeni portdan sayfaları istek eder. Aşağıdaki konfigürasyona geçmeden önce Apache sunucunuzun 80 yerine 82 portundan yanıt vermesi için httpd.conf dosyanızı değiştirip apacheyi restart edin.
Nginx İle Reverse Proxy Gerçekleştirmek İçin Virtual.Conf Ayarı

Aşağıdaki konfigürasyon dosyası bir WordPress sitesini cachelemek için yaratılmıştır. Sırasıyla şu işlemleri yaptığımız süre Nginx ile gelen konfigürasyonları uçurup, nginx ile reverse proxy kurulumu için gerekli konfigürasyonu oluşturacağız:
Nginx'in default dosyalarını uçuralım

rm /etc/nginx/conf.d/default.conf rm /etc/nginx/conf.d/virtual.conf nano /etc/nginx/conf.d/virtual.conf
1
2
3

rm /etc/nginx/conf.d/default.conf
rm /etc/nginx/conf.d/virtual.conf
nano /etc/nginx/conf.d/virtual.conf


Virtual.conf dosyasını ayarlayalım:
Wordpress için yaratılmış bir Nginx Virtual.conf

proxy_cache_path /home/nginxcache levels=1:2 keys_zone=my_zone:120m max_size=5G inactive=1M; #Nginx cache dosyalarının nereye ve ne kadar süreliğine yazılacağını belirtir. server listen 80; # Nginx'in portu. Apache artık 82 oldu sonuçta. server_name www.sayfam.com sayfam.com; charset utf-8; ******** / error_page 403 500 502 503 504 /500.html; ******** = /500.html root /var/www/errorpages; allow all; ******** ~ ^/(wp-admin|wp-login.php) allow XXX.XXX.XXX.XXX; #Admin ekranlarına ulaşmak için IP sınırlaması verebiliriz deny all; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; add_header X-Proxy-Serve ADMIN; proxy_pass http://localhost:82; # Gelen istekler aslında 82 nolu porttaki Apache'den cevaplanıyor. proxy_cache_bypass 1; #Cache hiç girmesin }
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

proxy_cache_path /home/nginxcache levels=1:2 keys_zone=my_zone:120m max_size=5G inactive=1M; #Nginx cache dosyalarının nereye ve ne kadar süreliğine yazılacağını belirtir.
*
*
server
****listen 80; # Nginx'in portu. Apache
*
******error_page 403 500 502 503 504**/500.html;
************** = /500.html
**********root**/var/www/errorpages;
****** **allow all;

*
****** ******** ~ ^/(wp-admin|wp-login.php) ulaşmak için IP sınırlaması verebiliriz
****************deny all;
** proxy_set_header Host $host;
****************proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
******** proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
****************add_header X-Proxy-Serve ADMIN;
proxy_pass http://localhost:82; # Gelen istekler sahiden 82 nolu porttaki Apache'den cevaplanıyor.
proxy_cache_bypass 1; #Cache hiç girmesin
** }
}


Yukarıdaki konfigürasyon dosyasının yorum satırlarından da anlaşabileceği gibi temel maksat gelen istekleri 82 portuna yol göstermek ve 82 ’den gelen cevapların da hangilerinin cachelenip hangilerinin cachelenmemesi gerektiğine karar vermektir. Bu dosyayı kaydettikten sonra aşağıdaki komutu çalıştırdığımız süre Nginx artık reverse proxy olarak çalışmaya başlar. IPTables ’den 82 nolu portun dışarıda kapalı olduğuna belirli olun yoksa ayrıca 80 keza de 82 nolu portlarda sayfanız ulaşılır olur oysa bu da SEO açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.


service nginx başlangıç
1

service nginx start


Yukarıdaki konfigürasyona kadar birşeyler cacheleniyorsa aşağıdaki klasörün büyüklüğü file cache yaptığımız için artacaktır:


/home/nginxcache
1

/home/nginxcache


Konfigürasyonu deneme etmenin en basit yollarından biri HTTP Spy gibi bir extension ’ı Chrome ’a yükleyip, headerları incelemektedir. Herhangi bir sayfa Nginx ’de cachelenmiş ise header ’da HIT, eğer cachede yahut MISS, konfigürasyona tarafından cachelenmemesi gereken wp-admin tarzı bir path is BYPASS tarzı cevaplar header ’da görülecektir.


Teknoloji Nginx ile reverse proxy kurarak sitenizin hızına hız katabilir ve sayfalarınızın cachelenmesi daha düzgün bir hale getirebilirsiniz. Nginx, Varnish veya Squid gibi diğer reverse proxy sunuculara tarafından çok daha kolay ve anlaşılması daha kolay bir konfigürasyona sahiptir. Öteki reverse proxylerden daha seri olup olmadığı soru işareti olsa da bizce kayda değer olan basit ayarlanabilir olmasıdır. Eğer reverse proxynin işleyiş mantığını anlamazsanız Varnish, Squid veya Nginx de her zaman problem yaşarsınız.
Nginx İle Reverse Proxy Centos ’da Nasıl Kurulur ?

Sıfırdan başlayacak olursak Centos ’da sourcedan compile etmekle uğraşmayıp, aşağıdaki şekilde Nginx ’i 2 saniyede kurabiliriz. Source ’dan compile etmenin avantajı defalarca en son Nginx sürümünü göstermek olsa da bu makalede bu işleme girmiyoruz. Nginx ile reverse proxy ayarlamak için ilk adım:
Nginx Kurulumu

yum install epel-release yum install nginx
1
2

yum install epel-release
yum install nginx


Kurulum işlemi tamamlandıktan sonradan konfigürasyon dosyalarına el atmamız gerekiyor. Nano ya da vi gibi bir editörle Nginx ’in kendi ayarlarına girelim.
Nginx Config Dosyası

nano /etc/nginx/nginx.conf
1

nano /etc/nginx/nginx.conf


Konfigürasyon dosyasında kayda değer bir çok parametre olsa da konumuz reverse proxy olduğu için her bir parametreyi açıklama yapmak yerine standart ve basit bir dosya paylaşmayı yerinde görüyoruz çünkü belli başlı ayarlarımızı öbür bir dosya üstünde yapmamız gerekiyor.
Nginx default config dosyası

user nginx; worker_processes 8; worker_rlimit_nofile 20480; #error_log /var/log/nginx/error.log; #error_log /var/log/nginx/error.log notice; #error_log /var/log/nginx/error.log info; pid /var/run/nginx.pid; events worker_connections 1024; multi_accept on; use epoll; http include /etc/nginx/mime.types; default_type application/octet-stream; log_format main '$remote_addr - $remote_user $time_local "$request" ' '$status $body_bytes_sent "$http_referer" ' '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"'; #access_log /var/log/nginx/access.log main; access_log off; tcp_nopush on; sendfile on; keepalive_requests 5; keepalive_timeout 60; large_client_header_buffers 4 32k; gzip on; gzip_disable msie6; gzip_static on; gzip_comp_level 4; gzip_proxied any; gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript; open_file_cache max=10000 inactive=5m; open_file_cache_valid 2m; open_file_cache_min_uses 5; open_file_cache_errors off;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

user**************nginx;
worker_processes**8;
worker_rlimit_nofile 20480;
*
#error_log**/var/log/nginx/error.log;
#error_log**/var/log/nginx/error.log**notice;
#error_log**/var/log/nginx/error.log**info;
*
pid********/var/run/nginx.pid;
*
events
****worker_connections**1024;
****multi_accept********on;
****use**************** epoll;

*
http
****include****** /etc/nginx/mime.types;
****default_type**application/octet-stream;
*
****log_format**main**'$remote_addr - $remote_user $time_local "$request" '
**********************'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
**********************'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
*
****#access_log**/var/log/nginx/access.log**main;
****access_log off;
****tcp_nopush**** on;
****sendfile on;
****keepalive_requests 5;
****keepalive_timeout 60;
****large_client_header_buffers 4 32k; gzip on;
gzip_disable msie6;
gzip_static on;
gzip_comp_level 4;
gzip_proxied any;
gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss
text/javascript;
*
****open_file_cache**********max=10000 inactive=5m;
****open_file_cache_valid****2m;
****open_file_cache_min_uses 5;
****open_file_cache_errors** off;
****Yukarıda paylaştığımız dosyada worker_process Nginx ’in aynı anda kaç tane CPU ’yu kullanabileceğini belirtmektedir. Bunu Nginx ’in kurulu olduğu sunucunuza kadar değiştirmelisiniz. Dipteki komut kaç tane CPU ’nuz olduğunuzu gösterir.
Kaç CPU var?

grep ^processor /proc/cpuinfo | wc -l
1

grep ^processor /proc/cpuinfo | wc -l


Bunun dışındaki öteki bütün ayarlarla oynamak size kalmış. Örneğin error logları başlamak isteyebilir ve GZIP ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Daha önce dediğimiz gibi asıl konumuz bu ayarlar olmadığı için işlem yapacağımız konfigürasyon dosyasını anlatacağız.
Reverse Proxy Ne İşe Yarar ?

Yukarıda Nginx ’i yalnızca Centos ’a kurduk ve bir kaç ayarını değiştirdik. Biraz sonradan nginx ile reverse proxy olabilmek için ayarlarının nasıl yapılacağına geçeceğiz ama başta reverse proxy ’nin ne işe yaradığını anlatmamız daha içten olacaktır. Eğer mantığı kavramazsanız aklınıza hiç gelmeyecek yüzlerce*problemle karşılaşabilirsiniz.
Reverse proxy ile esas maksat bir sayfanın cachelenmiş halini son kullanıcıya sunmaktır. Bir WordPress sitesi üzerinden örnek verecek olursak; bir sitenin sayfaları oluşturulurken veritabanından alınan bilgiler ışığında sayfa render edilir. Bu site örneğin Apache üstünde çalışıyorsa, her gelen kullanıcı için bir PHP process Apache tarafından yaratılır. Sayfalarınızdaki kullanıcı sayısı arttıkça işlemler (processler) fazlalaşır ve kullandığınız spiker üzerindeki siklet gittikçe artar.
Reverse proxy ’nin amacı bir kere yaratılmış bir sayfanın bu işlemlere bitmiş tabi tutulmadan cacheden gelmesini temin etmek ve böylelik performansı arttırmaktır. Mesela bu açık fikirli olduğunuz makalenin sürekli değişmesi olası bir şey olmadığından bu sayfayı belirlenmiş bir süreliğine cachede tutmak mantıklıdır. Her defasında veritabanına ne oldu diye sorgu atmak ve sonucu render etmekle uğraşan bir process yaratmak öyle de performans açısından doğru değildir. Makale yok de aralıksız değişen, yani devingen bir sayfanın cachelenmesi ise pek yerinde değildir.
Bu çerçeveden bakılırsa reverse proxy konfigürasyonu hangi sayfaların ne kadar süreliğine cachelenmesi ya da hiç cachelenmeden asıl sunucudan sayfanın getirilmesi üzerine kurgulanır.
Nginx ile Reverse Proxy Gerçekleştirmek İçin Backend*Ayarları

Bir site Apache sunucunun (Apache yerine ast bu IIS yada NGINX de bağlı olabilir) 80 portundan kullanıcıya yanıt veriyorsa önce bu port ayrı bir portla değiştirilir oysa reverse proxy sunucusu 80 ’den kullanıcılara cevap verebilsin. Reverse proxy Apache ’ye atadığınız yeni portdan sayfaları istek eder. Aşağıdaki konfigürasyona geçmeden önce Apache sunucunuzun 80 yerine 82 portundan yanıt vermesi için httpd.conf dosyanızı değiştirip apacheyi restart edin.
Nginx İle Reverse Proxy Yerine Getirmek İçin Virtual.Conf Ayarı

Aşağıdaki konfigürasyon dosyası bir WordPress sitesini cachelemek için yaratılmıştır. Sırasıyla şu işlemleri yaptığımız zaman Nginx ile gelen konfigürasyonları uçurup, nginx ile reverse proxy kurulumu için zorunlu konfigürasyonu oluşturacağız:
Nginx'in default dosyalarını uçuralım

rm /etc/nginx/conf.d/default.conf rm /etc/nginx/conf.d/virtual.conf nano /etc/nginx/conf.d/virtual.conf
1
2
3

rm /etc/nginx/conf.d/default.conf
rm /etc/nginx/conf.d/virtual.conf
nano /etc/nginx/conf.d/virtual.conf


Virtual.conf dosyasını ayarlayalım:
Wordpress için yaratılmış bir Nginx Virtual.conf

proxy_cache_path /home/nginxcache levels=1:2 keys_zone=my_zone:120m max_size=5G inactive=1M; #Nginx cache dosyalarının nereye ve ne değin süreliğine yazılacağını belirtir. server listen 80; # Nginx'in portu. Apache artık 82 oldu sonuçta. server_name www.sayfam.com sayfam.com; charset utf-8; ******** / error_page 403 500 502 503 504 /500.html; ******** = /500.html root /var/www/errorpages; allow all; ******** ~ ^/(wp-admin|wp-login.php) allow XXX.XXX.XXX.XXX; #Admin ekranlarına ulaşmak için IP sınırlaması verebiliriz deny all; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; add_header X-Proxy-Serve ADMIN; proxy_pass http://localhost:82; # Gelen istekler aslında 82 nolu porttaki Apache'den cevaplanıyor. proxy_cache_bypass 1; #Cache hiç girmesin }
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

proxy_cache_path /home/nginxcache levels=1:2 keys_zone=my_zone:120m max_size=5G inactive=1M; #Nginx cache dosyalarının nereye ve ne değin süreliğine yazılacağını belirtir.
*
*
server
****listen 80; # Nginx'in portu. Apache
*
******error_page 403 500 502 503 504**/500.html;
************** = /500.html
**********root**/var/www/errorpages;
****** **allow all;

*
****** ******** ~ ^/(wp-admin|wp-login.php) ulaşmak için IP sınırlaması verebiliriz
****************deny all;
** proxy_set_header Host $host;
****************proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
******** proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
****************add_header X-Proxy-Serve ADMIN;
proxy_pass http://localhost:82; # Gelen istekler fiilen 82 nolu porttaki Apache'den cevaplanıyor.
proxy_cache_bypass 1; #Cache hiç girmesin
** }
}


Yukarıdaki konfigürasyon dosyasının yorum satırlarından da anlaşabileceği gibi temel kasıt gelen istekleri 82 portuna yönlendirmek ve 82 ’den gelen cevapların da hangilerinin cachelenip hangilerinin cachelenmemesi gerektiğine karar vermektir. Bu dosyayı kaydettikten sonradan aşağıdaki komutu çalıştırdığımız süre Nginx artık reverse proxy olarak çalışmaya başlar. IPTables ’den 82 nolu portun dışında kapalı olduğuna belirlenmiş olun yahut keza 80 hem de 82 nolu portlarda sayfanız ulaşılır olur ancak bu da SEO açısından negatif sonuçlar doğurabilir.


service nginx start
1

service nginx başlangıç


Yukarıdaki konfigürasyona tarafından birşeyler cacheleniyorsa aşağıdaki klasörün büyüklüğü file cache yaptığımız için artacaktır:


/home/nginxcache
1

/home/nginxcache


Konfigürasyonu deneme etmenin en kolay yollarından biri HTTP Spy gibi bir extension ’ı Chrome ’a yükleyip, headerları incelemektedir. Herhangi bir sayfa Nginx ’de cachelenmiş ise header ’da HIT, eğer cachede yahut MISS, konfigürasyona kadar cachelenmemesi gereken wp-admin tarzı bir path is BYPASS tarzı cevaplar header ’da görülecektir.